Skip Navigation LinksHome : disclaimer

Legal Disclaimer

Deze website, http://www.vanthuynecollivervoer.be (hierna de “Website”), wordt ter beschikking gesteld door Van Thuyne Collivervoer BVBA, met maatschappelijke zetel te Tuinwijk Ter Heide 48, 9050 Gentbrugge, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0438.683.686 (RPR Gent) (hierna: “Van Thuyne Collivervoer”).
De Website bestaat uit een publiek gedeelte.
Door gebruik te maken van deze Website, aanvaardt u de voorwaarden hieronder vermeld en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Auteursrecht

De teksten, tekeningen, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, logo's en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Van Thuyne Collivervoer of derden toe. De Website omvat tevens databanken, welke beschermd zijn door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden de op en via deze Website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan op enige materiƫle drager (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Van Thuyne Collivervoer of indien de Website uitdrukkelijk in dergelijke mogelijkheid voorziet.
Onrechtmatig gebruik van de Website of delen daarvan kan een inbreuk uitmaken op de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Privacy

Via deze Website worden er geen persoonsgegevens persoonsgegevens verzameld of verwerkt tenzij deze op vrijwillige basis door de gebruiker worden verstrekt.
Alle persoonsgegevens die door de gebruiker via de Website aan Van Thuyne Collivervoer worden overgemaakt worden uitsluitend door deze laatste opgevraagd en verwerkt teneinde de Website en de informatie die via de Website wordt verstrekt te leveren en te verbeteren. Zij worden door Van Thuyne Collivervoer als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Van Thuyne Collivervoer in overeenstemming met de geldende wetgeving van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De databanken waarin persoonsgegevens worden verwerkt zijn beveiligd tegen toegang door derden overeenkomstig de gebruikelijke technische standaarden.
Het beleid van Van Thuyne Collivervoer bestaat erin dat deze informatie niet aan derden worden verstrekt of voor marketingdoeleinden wordt aangewend, behoudens (i) uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de gebruiker, (ii) indien en in de mate vereist bij wet, of (iii) in geval van bevel tot overdracht van dergelijke informatie door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied of enige overheid om zulks te doen.
De gebruiker heeft recht om toegang tot zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen en het recht om verbeteringen aan te brengen mochten de gegevens op enigerlei wijze foutief zijn of om de verwijdering van de gegevens te vragen. Als verantwoordelijke voor de verwerking zal Van Thuyne Collivervoer toegang tot deze gegevens verstrekken, deze verbeteren en/of verwijderen na ontvangst van een door de gebruiker gedagtekend en ondertekend verzoek.

Aansprakelijkheid van Van Thuyne Collivervoer

Van Thuyne Collivervoer doet de nodige inspanningen teneinde de integriteit, de volledigheid en accuraatheid van de gegevens op de Website te bewaren en deze up-to-date te houden, maar kan hieromtrent geen waarborg noch uitsluitsel verlenen of enige aansprakelijkheid aanvaarden. Gebruik van enige informatie beschikbaar op de Website is bijgevolg op eigen risico van de gebruiker. Van Thuyne Collivervoer garandeert niet dat de Website voortdurend beschikbaar is, noch dat de Website of de informatie verstrekt via de Website vrij van enige gebreken is en zal zijn. Er wordt evenmin een garantie gegeven van de resultaten bekomen ingevolge het gebruik van de informatie verstrekt via deze Website.
Van Thuyne Collivervoer kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Website door de gebruiker of voor informatie opgenomen op websites van derden waarnaar verwijzingen zijn opgenomen vanuit de Website. Van Thuyne Collivervoer is bovendien evenmin aansprakelijk voor eventuele virussen of soortgelijke die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen op de Website, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen of soortgelijke kunnen veroorzaken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze bepalingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing; de rechtbanken van Gent (Belgiƫ) zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen omtrent het gebruik van de Website.

BEL
09/230.40.07
OF
0475/360486

©2010 Van Thuyne collivervoer alle rechten voorbehouden - Tuinwijk Ter Heide 48 - 9050 Gentbrugge
Tel: 09/230.40.07 - Gsm 0475/36.04.86 - Email van.thuyne.bvba@telenet.be

Web: http://www.vanthuynecollivervoer.be  -  http://www.koeriergent.be  -  Webmanager Notion Technologies  -  Disclaimer

Wij zijn opgenomen in de volgende webgidsen: www.go2.be,  www.bsearch.be,  www.search-belgium.com www.transportmarkt.startpagina.be.